Условия


1. Записване за пътуване

1.1. Записване е възможно по факс, интернет или чрез турагенти в страната или директно в офисите на Туроператора.. Резервацията се пази 24 часа и се счита за валидна след попълване на бланка за записване/резервационна бланка/ и внасяне на депозит. Ако не бъде потвърден първоначалнo заявеният хотел, Туроператорът може да предложи на Потребителя други възможности за настаняване. Ако потребителят не приеме другите възможни предложения, то той има право на възстановяване на заплатения депозит.

1.2.  Туроператорът съобразява дейността си с изискванията на Регламент (ЕО) № 1107/2006г. относно правата на хората с увреждания и на хората с ограничена подвижност при пътувания с въздушен транспорт. Потребителят е длъжен да уведоми Туроператора преди сключване на договора в писмен вид за туристи с увреждания или с ограничена възможност, като впише съответните обстоятелства в договора.

2.Визи и други документи

2.1. За пътуванията в държави, за които се изискват визи за български граждани, Туроператорът е длъжен да предостави информация в писмен вид или по друг подходящ начин, както и изрично изразено писмено желание от страна на Потребителя да съдейства на последния за снабдяване с необходимите документи, като подготвя и внася документите в съответното посолство или друга компетентна институция. В последния случай Потребителят е длъжен да представи на Туроператора изискуеми от посолството или друга компетентна институция документи, както и да заплати таксите за визата. Ако Потребителят не представи изискуемите документи, не заплати дължимите такси за виза и/или не се яви на интервю в посолството или в друга компетентна институция, се счита за отказ от организираното пътуване от страна на Потребителя по негова вина.

2.2. Издаване на виза за съответната държава – дестинация и предмет на Договора за организирано туристическо пътуване попада в компетенциите единствено и само на съответното посолство и не се гарантира от Туроператора. Последният е задължен по смисъла на чл.82, ал.1, т.6 от ЗТ да предостави обща информация за паспортните и визовите изисквания, включително приблизителни срокове за получаване на визи, размера на дължимите такси за издаването на визи, както и информация относно здравните изисквания на избраната за пътуване държава.

2.3. Данни за други изискуеми от Потребителя документи, необходими за осъществяване на пътуването, се съдържат в допълнително предоставена от Туроператора информация.

3. Цени и плащане

3.1. Начин на плащане: 

 • По банкова път
 • В брой в офиса на ТА Адвенчър стори
 • Плащане с дебитна/ кредитна карта посредством Pay by Link
 • Плащане с дебитна/ кредитна карта на ПОС в офис на ТА Адвенчър стори 

   
 • Видове карти, които се приемат: дебитни, кредитни и бизнес карти Visa и Mastеrcard
 • Транзакциите се осъществяват посредством програмите за сигурност MasterCard Identity check и VISA Secure.
 • От гледна точка на сигурност, максималната сума за плащане посредством Pay by Link с карта е 2 000лева. 
 • Не съхраняваме данни за банковите карти, използвани за плащане чрез сайта.
 • При необходимост от връщане на сума, платена с банкова карта, сумата се възстановява по картата, с която е извършено плащането.

 

3.2. Депозит. Ако не е упоменато друго, размерът на депозита е 50% от общата цена. Потребителят внася депозита при писмено потвърждение на резервацията от страна на Туроператора.

3.3. Окончателно плащане: до 31 дни преди датата на пътуване, ако не е упоменато друго.

3.4 Цените са калкулирани при курс “ купува” евро/лев на БНБ.

3.5. Увеличението на цената е възможно при наличие на едно от следните основания: покачване на цените на горивата, при промяна стойността на  транспортните разходи, изменение на размера на таксите, свързани с пътуването /пристанища, летищни и др./, промяна на валутните курсове, възникнали след подписването на договора до датата на заминаване, размера на данъци и такси върху включените в договора туристически услуги, наложени от трета страна, която не участва пряко в изпълнението на организираното туристическо пътуване. Изменението на цената се изчислява на база курс “продава” евро/лев, установен от БНБ 20 дни преди деня на пътуването.

3.6. В случай че Туроператорът направи значителна промяна в някои от съществените клаузи, той е длъжен незабавно да информира Потребителя. Промяна в цената с повече от 8 на сто се счита за значителна промяна на договора. Ако увеличението на цената надхвърля 8 на сто от общата цена, то се прилага чл. 88, ал. 2, 3 и 6. Ако е налице замяна на хотела или заведение за хранене и развлечение с друг от същата или по-висока категория без промяна на цената или замяна на транспортно средство с друго от същата или по-висока категория и класа не се счита за промяна на Договора.

3.7. Потребителят е длъжен да информира Туроператора за решението си относно извършените промени в разумен срок, но не по-късно от 3-дневен срок след получаване на уведомление от него, и не по-късно от 7 дни преди започването на изпълнението на Договора за организирано туристическо пътуване. За целите на уведомяване и информиране Потребителят декларира, че предоставените от него в Договора телефони, факс, e-mail са в действителност тези, на които могат да бъдат изпращани писма и бъде разменяна съответно кореспонденция и могат да бъдат използвани от Туроператора за бързо и неотменно предаване на необходимата информация и уведомления.

3.8. Когато преди започване на изпълнението на организираното туристическо пътуване туроператорът е принуден да направи съществени промени в някои от основните характеристики по договора по смисъла на чл.82,ал.1,т.1 от Закона за туризма или не може да изпълни специфичните изисквания по чл.84,ал.1,т.1 от Закона за туризма или предложи увеличение на цената по Договора с повече от 8 на сто, Потребителят има право в разумен срок, но не по-късно от 3-дневен срок от получаване на уведомление и конкретна информация от Туроператора:

а.) да приеме предложената промяна, или

б.) да прекрати договора, без да заплаща такса за прекратяване на договора.

3.9. В случай че Потребителят прекрати Договора за организирано туристическо пътуване, той може да приеме туристически пакет-заместител със същото или с по-високо качество, ако туроператорът предлага такъв.

4.Права и задължения на страните

4.1.Туроператорът се задължава:

4.1.1. да предостави в съответствие с условията на този договор туристическите услуги, заплатени от Потребителя.

4.1.2. да осигури задължителна застраховка на Потребителя “ Медицински разходи при болест и злополука“ за пътуванията извън страната при организирани екскурзии с автобус, самолет или чартърен полет в стандартните условия на застрахователно дружество ЗК ЛЕВ ИНС АД; да предостави на Потребителя оригинал на застрахователната полица по застраховка “ медицински разходи при болест и злополука на туриста” преди началото на пътуването, като по желание на Потребителя да предостави срещу допълнително заплащане застраховка за индивидуалните пътувания извън страната.

4.1.3. по искане на Потребителя да го застрахова за други рискове по време на пътуването срещу допълнително доплащане.

4.1.4. Туроператорът предлага на Потребителя възможност за сключване на застраховка „Отмяна на пътуване“ срещу допълнително доплащане, което е в зависимост от цената на закупения билет и срока на анулация и условията на конкретното застрахователно дружество, с което туроператорът има сключен договор.

4.2.Туроператорът има право да се откаже от договора, без да носи никаква отговорност, ако Потребителят не извърши плащания в установените срокове и по този начин прояви недобросъвестност при изпълнение на своите задължения. Фактът за извършено плащане се удостоверява с надлежно оформен документ. Ако Потребителят е внесъл депозит, но не е извършил в установените срокове плащанията до пълния обем на общата цена на пътуването, депозитът не се връща.

4.3. Договорът за организирано пътуване може да бъде сключен и в електронна форма, когато касае предложение, публикувано на интернет страницата на туроператора/туристическия агент, чрез поставяне на маркер в поле „Приемам общите условия и съдържанието на договора за организирано пътуване“ и при спазване на съответните изисквания на Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите.

4.4. Туроператорът има сключен застрахователен договор по чл. 97 от ЗТ със ЗК ЛЕВ ИНС АД, гр. София, бул. Симеоновско шосе 67А. Сертификатът за сключения договор се предоставя на Потребителя преди началото на пътуването и е достъпен на https://adventurestory.bg/upload/1/docs/AS_zastrahovka_2020.pdf.

4.5. Потребителят се задължава:

4.5.1. при пътуванията извън България да си осигури необходимите валидни лични документи /задграничен паспорт, лична карта/, оформени в съответствие със законите на посещаваната страна и на Република България.

4.5.2 ако Потребителят е лице, който няма навършени 18 години и който ще пътува в чужбина със собствен задграничен паспорт, той трябва да представи нотариално заверена декларация от двамата родители, че са съгласни със заминаването му в посочената страна на посочената дата (ако непълнолетният пътува заедно с един от родителите си, необходимо е той да притежава нотариално заверено съгласие от другия родител).

4.5.3. да заплати в пълен обем и в установените в Договора за организирано туристическо пътуване срокове стойността на туристическите услуги.

4.5.4. да спазва законите на страната, в която пътува.

4.5.5. Потребителят, който възнамерява да извърши пътуване и престой в страни с повишен риск от инфекциозни заболявания, е длъжен да премине съответна профилактика съгласно международните медицински изисквания.

4.6. Потребителят има право:

4.6.1. в разумен срок преди датата на пътуването да прехвърля правата и задълженията си по настоящия Договор на трето лице, което отговаря на всички изисквания, приложими към сключения договор за организирано туристическо пътуване, и уведоми за това с изрични писмено предизвестие Туроператора не по-късно от 7 дни преди започване изпълнението на Договора. В този случай и двамата са солидарно отговорни пред Туроператора за заплащане на оставащата част от общата сума по договора и на всички допълнителни такси, налози или други допълнителни разходи, произтичащи от прехвърлянето, включително таксата по прехвърлянето в размер на 30 лева, ако не е упоменато друго. Третото лице декларира върху договора, че приема прехвърлянето и изцяло е съгласно с условията на договора и приложенията към него, както и че е запознато с информацията за пътуването преди приемането на прехвърлянето, освен в случаите, когато поради изисквания на превозвачите е невъзможно смяна на име и прехвърляне на тези права и задължения на трето лице. Прехвърлянето на правата се извършва, като се вземат предвид и заложените от съответната авиокомпания условия и изисквания при наличие на промяна в обстоятелствата.

5. Отговорност на Страните

5.1.Туроператорът носи отговорност за изпълнението на туристическите услуги, включени в договора за туристически пакет, независимо от това, дали тези услуги се изпълняват от него, или от други доставчици на туристически услуги, съгласно чл. 90 от Закона за Туризма. В случай на неизпълнение или неточно изпълнение от страна на Туроператора на услугите по настоящия Договор, той се задължава да компенсира Потребителя надлежно доказаните вреди.

5.2  Туроператорът е длъжен да окаже без необосновано забавяне подходящо съдействие на изпаднал в затруднение пътуващ, включително в случаите по чл. 90, ал. 13, и по-специално, като:

5.2.1. осигури полезна информация на пътуващия относно здравните услуги, местните власти и предоставянето на консулска помощ;

5.2.2. окаже съдействие на пътуващия да осъществи междуселищни и/или международни комуникации и да намери алтернативни туристически услуги. (2) Когато затруднението на пътуващия е причинено умишлено или поради небрежност от самия него, туроператорът може да изисква заплащането на разумна такса от пътуващия за оказаното съдействие. (3)
5.2.3.Таксата по ал. 2 не може да надвишава действителните разходи, направени от туроператора за оказване на съдействие на пътуващия. 

5.3.Когато отговорността на контрагентите на Туроператора за вреди, причинени от неизпълнението или неточното изпълнение на услугите, е ограничена от международни договори, отговорността на Туроператора е в рамките на тези ограничения.

5.4. Туроператорът може да отмени пътуването, ако не е набран необходимия минимален брой участници или ако отмяната се дължи на непреодолима сила. В тези случаи Туроператорът не носи отговорност за неизпълнението на Договора ,като връща на Потребителя всички платени суми, без тази част от тях за извършените фактически разходи /платени застраховки, глоба за върнати билети, визови такси и неустойки по договор с контрагенти на Туроператора и други/. Извършените фактически разходи се удостоверяват с надлежно оформени документи.

5.5. Туроператорът не носи отговорност пред Потребителя в случай на отменяне, забавяне или изменение на сроковете и условията на пътуването, които не зависят от Туроператора, а именно:

· забавяне на самолетни полети по технически или метеорологични причини;

· анулация или прекъсване на пътуването по лични обстоятелства на Потребителя;

· загуба или повреда на багажа по време на пътуването;

· отказ на упълномощените органи да издадат виза на Потребителя;

· недопускане от страна на митническите и гранични служби Потребителят да излезе извън България или да влезе в страната на пътуването поради липса на надлежно оформени документи или извършени правонарушения.

5.6. Туроператорът не носи отговорност по неизпълнение или неточно изпълнение на настоящия Договор , ако причините за това се дължат на:

а) Потребителя

б) действия на трето лице, несвързано с изпълнението на Договора

в) непреодолима сила или случайно събитие, което не може да бъде предвидено или избегнато от страна на Туроператора и неговите контрагенти при добросъвестно изпълнение на задълженията им. По време на пътуването като такива се считат лоши метеорологични условия, усложнена обстановка по пътищата, забавяне на граничните пунктове, оказване на помощ на турист/и, национални и религиозни празници, масови обществени мероприятия, стачки, военни конфликти и ограничения, природни бедствия, промяна на работно време на музеи и обекти продължителност на изчакване на ферибот, причинена от случайни събития, техническа авария или проблем с превозното средство по време на път и други изключителни обстоятелства. Под непреодолима сила или събитие по време на пътуване или непосредствено преди него се счита явление, което не може да се предвиди, или дори да се предвиди, то не може да се избегне от страна на Туроператора или неговите контрагенти при добросъвестно изпълнение на техните задължения. В тези хипотези Туроператорът си запазва правото да размести елементи от програмата и да внесе промени в нея, като действа в съответствие с възникналата ситуация , без да носи отговорност и да дължи неустойка за това. В хипотеза на случайно събитие или непреодолима сила страната, която се позовава на това, следва да представи надлежен документ/сертификат и др., удостоверяващ форсмажор, издаден от органа по правилата на местната компетентност на държавата, за която е налице форсмажор. При спазване на тези правила и представяне на съответния документ, Туроператорът се задължава да изпрати на Потребителя сума, равностойна на възстановената от партниращия контрагент/туроператор, хотелиер и тнт./ в срок от 10 дни, считано от датата на получаването й.

5.7. Ако Туроператорът направи значителна промяна в някои от съществените клаузи от настоящия Договор, той е длъжен да уведоми незабавно Потребителя. Потребителят се задължава да уведоми за решението си относно направените промени в срок до 3 дни след получаване на уведомлението от Туроператора. Потребителят декларира, че посочените от него в Договора телефони, факс, e-mail са действителни и могат да бъдат използвани от Туроператора за бързо и неотменно предаване на уведомлението. Приемането на промените се удостоверява с допълнително споразумение към Договора. В случай, че Потребителят не приеме промените, Туроператорът му предлага друго пътуване на същата, по-висока или по-ниска цена със съответно прихващане, доплащане или връщане на разликата. Ако Потребителят не приеме предложеното, той може да се откаже от Договора, без да дължи неустойки или обезщетение, като Туроператорът му възстановява платените от него суми по Договора в 7-дневен срок от датата на получаване на писменото уведомлението за отказ. Замяна на хотела или заведение за хранене и развлечение с друг от същата или по-висока категория без промяна на цената или замяна на транспортно средство с друго от същата или по-висока категория или класа не се счита за значителна промяна на Договора.

5.8. В случай на отказ от пътуването и прекратяване на договора от страна на Потребителя, Туроператорът удържа следните неустойки:

5.8.1. при пътуване в страната и чужбина :

а) от датата следваща датата на подписване на договора до 60 работни дни преди датата на отпътуване - неустойка в размер на 15 %

б) от 59 работни дни преди датата на отпътуване до 32 работни дни преди датата на отпътуване – неустойка в размер на депозита или 50 % от договорената цена по Договора

в) от 31 работни дни до 0 дни - 100 % от договорената цена по Договора.

6. Спорове и рекламации.

6.1. Всички спорове по изпълнение на настоящия Договор ще се решават с взаимно съгласие на страните. В случай че съгласието не може да бъде постигнато, те ще се отнасят за разглеждане в компетентен български съд.

6.2. В случай че по време на пътуването се установят факти на неизпълнение или не точно изпълнение на условията на настоящия Договор, Потребителят се задължава незабавно в писмена форма да уведоми доставчика на услугите и Туроператора с оглед своевременно предприемане на мерки, които удовлетворяват всички заинтересовани страни.

6.3. В случай че претенциите на Потребителя, свързани с качеството на предоставяната услуга, не могат да бъдат удовлетворени на място при предоставянето на услугата, Потребителят има право да предяви надлежно оформена рекламация към Туроператора в писмен вид в срок не по-късно от 7 дни след края на пътуването. Туроператорът се задължава в срок от 30 дни след получаване на рекламацията да даде своето становище по нея на Потребителя.

6.4. При спор относно качеството и количеството на предоставените услуги от туристическия пакет, съгласно Закона за защита на потребителите, органът за алтернативно решаване на потребитески спорове, в чийто обхват попада търговецът е Обща Помирителна комисия към Комисията за защита на потребителите със седалище гр. София и район на действие територията на София, Софийска област, област Кюстендил и област Перник Адрес: гр. София 1000, пл. Славейков № 4А с интернет страница www.kzp.bg, както и платформата за онлайн решаване на спорове съгласно Регламент (ЕС) № 524/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 21 май 2013 г. относно онлайн решаване на потребителски спорове и за изменение на Регламент (ЕО) № 2006/2004 и Директива 2009/22/ЕО (ОВ, L 165/1 от 18 юни 2013 г.);

7. Редът за изменение и прекратяване на договора.

7.1. Всяка от страните има право да поиска изменение или да прекрати Договора във връзка със съществени изменения на обстоятелствата, при които е бил сключен Договорът, а за всички неуредени въпроси се прилага българското законодателство и по-специално Закона за туризма.

7.2. Споразумение за изменение или уведомление за прекратяване на Договора се извършва в писмена форма.

7.3. При изменение на Договора задълженията на страните се запазват в изменен вид. При прекратяване на Договора задълженията на страните се прекратяват след уреждане на финансовите взаимоотношения.

7.4. Туроператорът гарантира, че предоставените от Потребителя лични данни са защитени съгласно ЗЗЛД, обработват се само във връзка с изпълнението на настоящия Договор и се съхраняват съгласно нормативните изисквания.

8. При резервация за почивка или екскурзия предоставена от Партньор на Адвенчър Стори се спазват общите условия и договор на съответния партньор.